E-mail: Info@hammelhandel.dk

Vedtægter

Vedtægter for Hammel Handel

Indholdsfortegnelse

§ 1. Navn og hjemsted
§ 2. Formål
§ 3. Medlemsforhold.
§ 4. Kontingent
§ 5. Generalforsamling
§ 6. Foreningens ledelse
§ 7. Udvalg
§ 8. Afstemning
§ 9. Dirigent
§ 10. Regnskab og revision
§ 11. Tegning og hæftelse
§ 12. Opløsning

§ 1. Navn og hjemsted
1.1. Forenings navn er Hammel Handel.

1.2. Foreningens hjemsted er Favrskov Kommune.

§ 2. Formål
2.1. Foreningens formål er at arbejde for et godt kollegialt forhold mellem Hammel og omegns erhvervsdrivende og varetage disses interesser på al-le områder.

§ 3. Medlemsforhold.
3.1. Som aktivt medlem kan optages enhver person, der personligt eller gen-nem et selskab driver eller har drevet erhvervsvirksomhed i Hammel og omegn og som vil virke for foreningens formål.

3.2. Som passivt medlem kan optages tidligere aktive medlemmer, der fortsat vil virke for foreningens formål.

3.3. Ansøgning om medlemskab forelægges bestyrelsen, der skal godkende medlemsoptagelsen.

3.4. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og et flertal i be-styrelsen stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, så-fremt den optagelsessøgende overfor bestyrelsen fremsætter begæring herom, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling efter reglerne i § 3.6.

3.5. Et medlem kan ekskluderes af foreningen efter beslutning af bestyrelsen i tilfælde af, at medlemmet er i kontingentrestance i mere end 3 måneder, eller dersom medlemmet overtræder foreningens vedtægter eller gennem sit virke kommer i modsætningsforhold til foreningens formål.

3.6. Udelukkelsen skal efterprøves af førstkommende ordinære generalfor-samling, dersom det udelukkede medlem senest 4 uger før generalfor-samlingens afholdelse fremsætter begæring herom over for bestyrelsen. Det ekskluderede medlem har ret til at give møde på generalforsamlingen og fremføre sit forsvar.

3.7. Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. januar.

§ 4. Kontingent
4.1. Hvert medlem betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes på foreningens årlige generalforsamling.

4.2. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse eller eksklusion.

§ 5. Generalforsamling
5.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes i Hammel hvert år i marts eller april måned og indvarsles af bestyrelsen med mindst 1 uges og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

5.3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar forud for gene-ralforsamlingen.

5.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til be-styrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles efter samme regler som for ordinære ge-neralforsamlinger.

5.5. Den ordinære generalforsamlings dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt orientering om det kommende års budget.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra bestyrelsen.
9. Forslag fra medlemmerne.
10. Eventuelt

5.6. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i foreningens forhandlingsprotokol. Protokollen underskrives af dirigen-ten.

§ 6. Foreningens ledelse
6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer, og som vælges af generalforsamlingen.

6.2. Til bestyrelsen kan vælges foreningens medlemmer samt ledende medar-bejdere ansat hos et medlem. Dersom en ledende medarbejder, der er valgt til bestyrelsen, fratræder sin stilling, udtræder vedkommende sam-tidig af bestyrelsen. Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.

6.3. Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år. Bestyrelsesmedlem-mernes valgperioder skal tilrettelægges således, at der sikres størst mulig kontinuitet i bestyrelsen.

6.4. Et bestyrelsesmedlem kan kun modtage valg i højst 3 på hinanden føl-gende valgperioder, men kan efter et år atter vælges til bestyrelsen.

6.5. Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsam-ling konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, sekre-tær og kasserer.

6.6. På den ordinære generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Val-get gælder for 1 år. Som 1. suppleant anses for valgt den, der på valget har opnået flest stemmer. Dersom der ikke har fundet valghandling sted, anses som 1. suppleant valgt den, der på generalforsamlingen først blev foreslået.

6.7. Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen i utide, indtræder en sup-pleant i bestyrelsen i stedet for det udtrådte bestyrelsesmedlem i den re-sterende del af det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

6.8. Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde, når formanden fin-der dette nødvendigt. Ethvert bestyrelsesmedlem og foreningens general-forsamlingsvalgte revisor kan forlange, at der indkaldes til bestyrelses-møde.

6.9. Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

6.10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmed-lemmerne er repræsenteret.

6.11. Der føres en protokol over det på bestyrelsesmøderne passerede. Proto-kollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

6.12. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om sit virke.

§ 7. Udvalg
7.1. Bestyrelsen kan når som helst efter behov nedsætte udvalg til oprethol-delse af foreningens aktiviteter eller etablering af nye aktiviteter. Ud-valgsmedlemmer behøver ikke at være medlemmer af foreningen.

§ 8. Afstemning
8.1. Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen.

8.2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

8.3. Et medlem kan på generalforsamlinger repræsenteres af en medarbejder, der har såvel tale- som stemmeret.

8.4. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvilket også gælder beslutning om ændring af vedtægter-ne.

8.5. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre en generalforsam-lingsdeltager forlanger skriftlig afstemning.

§ 9. Dirigent
9.1. Til at lede generalforsamlingen vælger denne en dirigent, der ikke behø-ver at være medlem af foreningen.

9.2. Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstem-ningstemaer, beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

§ 10. Regnskab og revision
10.1. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

10.2. Årsregnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

§ 11. Tegning og hæftelse
11.1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

11.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for de for-eningen påhvilende forpligtigelser.

§ 12. Opløsning
12.1. Opløsning af foreningen kan alene besluttes af generalforsamlingen.

12.2. Til vedtagelse heraf kræves at mindst 1/2 af foreningens stemmeberetti-gede medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

12.3. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutnings-dygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling.

Hvis også 3/4 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede med-lemmer, der er til stede.

12.4. Til at forestå opløsningen nedsætter generalforsamlingen et likvidations-udvalg bestående af 3 personer, der ikke behøver at være medlemmer af foreningen. Generalforsamlingen træffer ligeledes beslutning om anven-delse af foreningens midler.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 18. april 2012.